Unwrapping Cacti

Wendy Jacob RWS
gouache
43 x 43 cm mount size
25 x 26 cm image size
Wendy Jacob RWS, Unwrapping Cacti
£ 525.00